विभागीय मंडळदूरध्वनी नं.
1महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ पुणे विभागीय मंडळ , शिवाजीनगर ,पुणे – ४११००५०२०-२५५३६७८१, २५५३६७८२
2महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ नागपूर विभागीय मंडळ , सिव्हिल लाईन्स नागपूर – ४४०००१०७१२-२५५३४०१,२५५३४०३
3महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ औरंगाबाद विभागीय मंडळ , रेल्वे स्टेशन रोड ,उस्मानपुरा औरंगाबाद – ४३१००५०२४०-२३३४२२८,२३३२८८४
4महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ मुंबई विभागीय मंडळ ,फ्लॅट नं.२७ व २८ , सेक्टर १६- जे , वाशी नवी मुंबई – ४००७०३ ०२२-२७८८१०७५ , २७८८१०७७
5महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ कोल्हापूर विभागीय मंडळ ,५३९ कसबा करवीर , शिवाजी विद्यापीठाचे पाठीमागे, राजेंद्रनगर , कोल्हापूर – ४१६००४०२३१-२६९६१०१, २६९६१०२
6महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ , अमरावती विभागीय मंडळ ,शास्त्रीनगर कॅम्प , अमरावती ४४४६०२०७२१-२६६२६४७, २६६२६७८
7महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ , नाशिक विभागीयमंडळ ,शास्त्रीनगर कॅम्प , नाशिक -४२२००३०२५३-२५९२१४२,२५९२१४१
8महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ ,लातूर विभागीय मंडळ , सुतमिल एरिया राजस्थान मारवाडी हायस्कूलच्या मागे लातूर – ४१३५३१०२३८२-२५८२४१
9महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ ,कोंकण विभागीय मंडळ ,एम.आय.डी.सी. मिरजोळे, जि रत्नागिरी – ४१५६१२०२३५२-२२८४८०